Het College van Kerkrentmeesters Het College van Kerkrentmeesters

Het college bestaat uit (ouderling-)kerkrentmeesters en is als volgt samengesteld: 
Een voorzitter, secretaris, penningmeester en wordt aangevuld met drie kerkrentmeesters. 

Bijzondere taken:
Ledenadministratie: Mw. Ina Bras
Administrateur: T. Bras

Het college vergadert eenmaal per maand op dinsdag

Het is belast met de volgende taken:
- opstellen begroting en jaarrekening van de kerk
- zorgen dat voldoende financiële middelen binnenkomen
- onderhoud van gebouwen en bijgebouwen
- beheer van de kerkelijke goederen
- zorg voor arbeidsrechtelijke zaken van hen die in dienst van de kerk zijn
- leiding geven aan vrijwilligers voorzover het om de gebouwen en de goederen gaat
- verhuur van kerkgebouw of –zalen
- beheren van archief en registers, zoals de doopboeken

Contact:
Voorzitter  vzcvk@pknheiloo.nl  
Secretaris  secrcvk@pknheiloo.nl 

 
terug