De kerkenraad De kerkenraad
De kerkenraad is als volgt samengesteld

Pastores
Ds. E.J. Kooiman (Edward) tel: 8885550 
Ds. H. Ruitenbeek (Hanneke) tel: 8885550
A. Martens (André) tel: 06-22494089

Functionarissen van de kerkenraad hebben vaste e-mailadressen gekregen eindigend op @pknheiloo.nl Dit betekent dat specifieke functies in de kerkenraad een vast e-mailadres hebben dat niet verandert wanneer een functie door iemand anders wordt overgenomen. 
  
Kerkenraad
Preses    
Scriba     

College van diakenen
Algemeen emailadres:   

College van kerkrentmeesters
Voorzitter  
Secretaris  

Ouderling (scriba)


Overeenkomstig de kerkorde bepaalt de kerkenraad het beleid en legt dat vast in een jaarlijks bij te stellen beleidsplan, waarin de doelstellingen voor kerk, diaconie en kerkrentmeesters worden vastgelegd.

Onze gemeente wordt in de classis Alkmaar vertegenwoordigd door een diaken.

 
terug