Melaune-commissie Melaune-commissie

Het is alweer meer dan 25 jaar geleden, dat wij met een zustergemeente in Melaune, een dorp in de omgeving van Görlitz aan de grens met Polen, een oecumenisch contact aangingen. Het was nog ten tijde van de DDR waar vrij reizen richting het Westen voor de staatsburgers aldaar niet mogelijk was, vandaar, dat in 1988 een deputatie van 7 personen uit Heiloo bestaande uit:
Mw. Corrie Valk, dhr Ruud Roemer (beide namens de R.K.kerk), ds. Bert Kruit en ds. Floor van der Wind (beide namens de Hervormde Kerk), Mw.Hansje van der Woude en wijlen ds. Van Kamp (beide namens de Gereformeerde Kerk) en wijlen dhr Carel Morlang (namens de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar) een eerste bezoek brachten aan Melaune.
Deze groep heeft zich vele jaren ingezet voor het wederzijdse contact tussen Melaune en Heiloo. Na de val van de Muur in 1989 hebben over en weer diverse uitwisselingen, met de daaraan verbonden uitstapjes in de wijde omtrek, plaatsgevonden. Ook zijn er persoonlijke contacten ontstaan. In het begin van de contacten had pastor Helmut Törner in Melaune de leiding, later opgevolgd door pastor Christof Werner en na diens promotie tot Superintendent weer opgevolgd door pastor Helmut Törner. Een bijzonder erudiete persoon en een drijvende kracht met zijn Bonhoeffergroep, die op zijn beurt, wegens vervroegd uittreden i.v.m. zijn gezondheid, in 2008 werd opgevolgd door pastor Fünfstück, die nu 4 Gemeenten, thans Gemeinde Vierkirchen geheten, bedient. Ook in Heiloo zijn er veranderingen opgetreden. Het voorheen oecumenische contact is in de loop der jaren teruggebracht tot het contact met de PKN-Heiloo. Na 10 jaren bijzonder actief te zijn geweest, heeft ds. Floor van der Wind gemeend zich terug te moeten trekken en werd zijn taak overgenomen door Mw. Corrie Valk, die (evenals ds. Floor van der Wind een begrip in Melaune) zich i.v.m. haar gezondheid in 2004 heeft moeten terugtrekken. Thans wordt de Melaunecommissie geleid door dhr. Bé Zanting.
Onze zustergemeente in Melaune onderhoudt een contact met een bejaardentehuis in Wroclaw (Breslau). Eén van de hoogtepunten in de uitwisselingen was in 1998 t.g.v. het 10-jarig bestaan van het partnerschap, een sponsortocht op de fiets van Heiloo naar Melaune o.l.v. ds. Floor van der Wind door een groep jongeren, welke een bedrag van fl. 2.500,== heeft opgebracht voor de verbouwing c.q. inrichting van dat bejaardenhuis. Ook de Cantory was van de partij, die samen met nog een aantal Gemeenteleden, de reis per bus hebben gemaakt. We hebben kunnen vaststellen, dat zowel in Melaune als Heiloo dezelfde soort problemen kunnen spelen en zo kunnen we terugblikken op ontmoetingen met speciale thema’s: in 2005 “drugsproblematiek”, het “overwinnen van vooroordelen” in 2007, het maken van een pelgrimstocht in 2010 en “vastentijd” in 2012. Ook waren er bezoeken door het Posaunenchor (2001 t.g.v. in wijding Ter Coulsterkerk), de jeugd in 2003, de Cantory in 2004. Vele Gemeenteleden zullen aan deze uitwisselingen goede herinneringen bewaren. Toch hebben we vast moeten stellen, dat in de loop der jaren de belangstelling wat begon te tanen door diverse oorzaken: een aantal Gemeenteleden van het eerste uur zowel in Melaune als Heiloo is er niet meer, voor anderen begint de leeftijd een rol te spelen wegens de grote afstand, de jongeren zijn in alle windrichtingen uitgevlogen en de jeugd communiceert via de sociale media en zegt de DDR ( en haar toenmalige problemen) helemaal niets. Tevens kan de taal een rol spelen, de toenmalige jeugd in Melaune leerde wel Russisch, maar geen Engels in de DDR. Om deze reden hebben wij als werkgroep gemeend, dat het niet zinvol is dit waardevolle contact te laten wegkwijnen, maar op een passende wijze af te sluiten. In gemeenschappelijk overleg met de werkgroep in Melaune is besloten dit in de periode van 1 t/m 4 mei 2015 in Melaune (waar ook het eerste bezoek is gebracht) plaats te laten vinden. Daar de Kerkenraad in 1987 toestemming heeft verleend het partnerschap aan te gaan, hebben wij ons voorstel aan de huidige Kerkenraad voorgelegd en van haar toestemming gekregen het afscheidsbezoek te organiseren. Er zullen ongetwijfeld Gemeenteleden zijn die deze laatste ontmoeting willen meemaken en wij verzoeken u dit kenbaar te maken aan de dames Mw.Mariet Mooiweer (emailadres:  tel: 072-5334483) en Mw. Dicky Dompeling ( tel: 072-5332184). De reiskosten zijn wel voor eigen rekening; wel willen wij proberen om eventuele chauffeurs in contact te brengen met passagiers. Onze zustergemeente regelt uiteraard de huisvesting en zoals altijd de voortreffelijke verzorging.
 
Met vriendelijke groet
De Melaunecommissie
Bé Zanting                 voorzitter
Martin van der Ploeg secretaris
Mariet Mooiweer       penningmeester
Dicky Dompeling       lid